Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Indywidualizacja procesu nauczania

Projekt systemowy POKL, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

304.956,55 złotych w latach 2010-2013 otrzyma miasto Ostrów Mazowiecka na wdrażanie, rozpoczętej w 2010 roku, reformy polegającej na zindywidualizowaniu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych. Środki przeznaczone zostaną na doposażenie bazy dydaktycznej szkół oraz na organizację dodatkowych zajęć wychodzących naprzeciw potrzebom uczniów i uczennic mających specyficzne potrzeby edukacyjne, w tym: szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami komunikacji językowej, mających trudności w opanowaniu wymagań edukacyjnych, mających trudności w nawiązaniu relacji interpersonalnych.


Pieniądze zostały przekazane w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Do projektu przystąpiły cztery szkoły podstawowe:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Partyzantów 39
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Grota Roweckiego 6
  3. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Widnichowska 4
  4. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1

 

Realizacja projektu ma zapewnić każdemu uczniowi z klas I - III szkół podstawowych z terenu miasta (w tym sześciolatkom) bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Tego typu działania pomogą w realizacji celów wynikających z wymagań nowej podstawy programowej, która zakłada indywidualizację procesu nauczania stosownie do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Zwiększy się również stopień i zakres wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach (np. poprzez stosowanie programów multimedialnych, gier dydaktycznych czy inscenizacji), a także poszerzy dostępność i podniesie jakość wsparcia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, w szczególności tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja projektu przyczyni się także do poprawy jakości pomocy udzielanej przez szkoły rodzicom, którym zostaną przedstawione indywidualne potrzeby rozwojowe ucznia, jego potencjalne możliwości oraz zalecenia do dalszej edukacji.


Środki zostaną przeznaczone na:
a) Zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w szczególności:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 780 godzin
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 720 godzin;
- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 420 godzin;
- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 420 godzin
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 780 godzin
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych – 240 godzin;
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie – 120 godzin i muzycznie 120 godzin.


Ponadto każdy uczestnik projektu otrzyma godzinne wsparcie psychologiczno – pedagogiczne. Zakłada się, iż w projekcie udział weźmie 351 uczennic i uczniów ostrowskich szkół, co stanowi 49,72 ogółu uczniów i uczennic uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Ostrów Mazowiecka.


12 grudnia 2011 roku odbyło się rozstrzygnięcie przetargu na zakup usług edukacjach. Zwycięzcami zostali nauczyciele uczący w ostrowskich szkołach podstawowych.


b) Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych.


Przetarg na doposażenie bazy dydaktycznej rozstrzygnięty został w 2 listopada 2011 r. Najtańszą ofertę złożyło „Moje Bambino” Sp. z o.o z Łodzi. Jeszcze przed świętami do szkół trafią zamówione pomoce oraz zestawy meblowe za kwotę 36.600,80 złotych.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin realizacji projektu

Regualmin rekrutacji i udziału w projekcie