Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Podczas obrad XXIV sesji Rady Miasta

12.05.200500:00

26 kwietnia 2005 r.

 

Radni przyjęli Apel Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uczczenia XXV rocznicy powstania "Solidarności".


Rada Miasta Ostrów Mazowiecka w XXV rocznicę powstania "SOLIDARNOŚCI" oddaje hołd temu wielkiemu, niepodległościowemu zrywowi Narodu Polskiego. NSZZ "Solidarność" powstał z powszechnej fali narodowego protestu przeciwko zniewoleniu społeczeństwa polskiego, a zainicjowany został przez zryw robotniczy w sierpniu 1980 r. Był on kontynuacją najlepszych tradycji walk narodu Polskiego o niepodległość i niezawisłość Polski. Wpisał się w nurt antykomunistycznego podziemia i robotniczych - krwawo tłumionych zrywów wolnościowych z czerwca 1956 r. , grudnia 1970 r., czerwca 1976 r. i grudnia 1981 r. Ten wielki ruch robotników, rolników, inteligencji i młodzieży - silny wspólnotą wartości i umocniony przesłaniem Ojca Świętego - Papieża Jana Pawła II - zmienił losy naszej Ojczyzny i wpłynął na współczesną historię świata. Mimo dramatu stanu wojennego przyniósł Polsce niepodległość. Przyczynił się do upadku komunizmu, obalenia "Muru Berlińskiego" i do podjęcia dzieła jednoczenia całej Europy. Dzisiejsza polska demokracja wyrasta z doświadczenia Sierpnia 1980 i ideałów "Solidarności". Dziękujemy i wyrażamy uznanie ludziom Sierpnia 1980 wraz z jego historycznym przywódcą Lechem Wałęsą. Ich zasług, ze względu na konieczność pielęgnowania zbiorowej pamięci Narodu nie wolno nam nigdy zapomnieć! Rada Miasta apeluje do mieszkańców miasta, instytucji, organizacji społecznych i zakładów pracy o godne uczczenie tej rocznicy. Przewodniczący Rady Miasta Jerzy Mincewicz

 

Pozytywnie zaopiniowano Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie inicjatywy nadania imienia "Papieża Jana Pawła II" kompleksowi Centrum Kultury i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Uchwałą nr XXIV/161/2005 dokonano zmian w Statucie Miasta Ostrów Mazowiecka w wykazie spółek prawa handlowego, w których miasto posiada udziały. W następstwie powstania Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w którym miasto posiada 100% udziałów zaszła konieczność aktualizacji wykazu spółek: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

 

Ulicy rozpoczynającej się na 900 m ulicy Leśnej i biegnącej do niej prostopadle na długości 180 m w kierunku południowo-wschodnim nadano nazwę Zaciszna.

 

W celu dokonania komunalizacji mienia gminnego Rada Miasta powołała Komisję Inwentaryzacyjną w składzie: Halina Ambroziak, Maria Bębenek, Stanisław Cepowicz, Jadwiga Kosiorek, Krzysztof Łukaszewki.

 

Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka, uchwalonego 20 kwietnia 2004 r. Funkcjonowanie planu ożywiło rynek inwestycyjny i usprawniło proces uzyskiwania pozwoleń na budowę na terenie miasta. Dostrzeżono także ożywienie na rynku podziałów i obrotu nieruchomościami. Jednakże w trakcie stosowania ustaleń planu zostały zauważone błędy, które wymagały sprostowania w drodze uchwały podjętej przez Radę Miasta. W związku z tym 30 listopada 2004 r. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie sprostowania w/w błędów, jednak nie wszystkie kwestie podlegały sprostowaniu w powyższym trybie i wymagają zmiany części opisowej planu. Ze strony właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta zaczęły napływać wnioski o dokonanie zmiany ustaleń planu w zakresie dotyczącym przeznaczenia nieruchomości, linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, warunków podziału nieruchomości, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy. Oprócz złożonych wniosków właściciele nieruchomości na terenie miasta wnosili ustne uwagi do ustaleń planu. Dotyczyły one m.in. przeznaczenia terenów na planie, możliwości zagospodarowania terenów oraz parametrów kształtowania zabudowy. Sytuacja powyższa wynikała z tego, iż w trakcie procedury opracowywania planu miejscowego ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym zastąpiła ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ukazało się rozporządzenie wykonawcze w sprawie szczegółowej formy i zakresu planów miejscowych. Dostosowanie projektu planu do określonych wymogów wpłynęło na znaczne uszczegółowienie treści planu. Jak się okazało spowodowało ono ograniczenia i utrudnienia w podejmowaniu niektórych inwestycji, a przez to niezadowolenie inwestorów.
Dostrzeżono też przypadki rozbieżności pomiędzy materiałami geodezyjnymi, stanowiącymi podstawę wykonania rysunku planu ze stanem faktycznym, tj. braki naniesień podziałów i budynków. Skutkowało to pretensjami właścicieli nieruchomości co do ograniczeń w możliwości realizacji inwestycji.
Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego spowoduje rozwój możliwości i poprawę warunków zagospodarowania terenów, zmniejszenie skutków ekonomicznych dla miasta z tytułu ograniczeń zlokalizowania niektórych celów publicznych na prywatnych nieruchomościach oraz zadowolenie inwestorów z poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości.