Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Budżet miasta na 2006 rok

05.01.200600:00

Uchwalono budżet na 2006 rok ...

 

20 grudnia 2005 r. na XXIX sesji Rady Miasta uchwalono budżet Ostrowi Mazowieckiej na 2006 rok. To kolejny budżet prorozwojowy, uchwalony przez radnych jednogłośnie - i jak podkreśla burmistrz M. Szymalski - to najważniejszy dokument dla miasta, fundament naszej działalności i kontynuacja głównych kierunków rozwoju.

Dochody miasta ustalono w wysokości 38.551.007 zł, wydatki zaś na kwotę 41.259.372 zł.

 

Deficyt budżetowy, na który składa się różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami, w kwocie 2.708.365 zł oraz spłaty pożyczek i kredytów przypadające na 2006 rok w wysokości 1.429.792 zł, zostanie pokryty z kredytu bankowego zaciągniętego na kwotę 4.138.157 zł.

 

W związku z bardzo dobrą sytuacją finansową miasta, w budżecie na 2006 rok przeznaczono aż 8.464.647 zł na inwestycje, co stanowi 20,5% planowanych wydatków ogółem.

 

Najważniejszą inwestycją będzie budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" na ponad 5 mln zł, w tym środki własne 1.973.350 zł oraz kredyt w wysokości 3.138.157 zł. Dodatkowo na realizację tego zadania będziemy ubiegać się o środki z zewnątrz na ponad 9 mln zł.
Rok 2006 to kolejny rok wzmożonych wydatków na inwestycje drogowe na łączną kwotę 1.727.000 zł, z czego 500 tys. to środki własne, 1 mln zł kredytu oraz 227 tys. zł środki pozyskane z zewnątrz. Kontynuujemy przebudowę ulic: Akacjowej (55.250 zł), W. Broniewskiego II etap (303.000 zł), Leśnej (76.000 zł), Młyńskiej (100.000 zł), R. Traugutta (98.750 zł), Wiśniowej (100.000 zł). Nowe inwestycje w zakresie przebudowy ulic obejmują: ul. Klonową (86.000 zł), Królowej Bony (101.000 zł), Książęcą (100.000 zł), M. Malinowskiego (65.000 zł), Mieszka (119.300 zł), Targową (100.000 zł), M. Wołodyjowskiego (100.000 zł), Złotych Kłosów (137.000 zł), Żwirową (100.000 zł), Żurawią (86.000 zł). Na inne remonty i bieżące utrzymanie ulic przeznaczono 540 tys. zł. W budżecie miasta, po raz pierwszy znalazł się zapis na prace w zakresie przebudowy chodników na łączną kwotę 430 tys. zł. Kolejne inwestycje to: wykup gruntów na kwotę 700 tys. zł; dofinansowanie inwestycji policji 30 tys. zł; dofinansowanie zadań inwestycyjnych Powiatowej Straży Pożarnej 30 tys. zł; wykonanie i wdrożenie systemu monitorowania przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta (II etap) na kwotę 637.801 zł, w tym środki własne 160 tys. zł i pozyskane z zewnątrz 477.801 zł. Dokończona zostanie elewacja budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 1 przy ul. S. Grota-Roweckiego; zaplanowano również remont dachu Małej Szkoły (Szkoła Podstawowa nr 1) przy ul. Partyzantów.

 

Kontynuowana będzie modernizacja Ogródka Jordanowskiego, w którym znajdą się m.in. elementy grodu książęcego, plac zabaw dla dzieci, ścieżki rowerowe i spacerowe, skatepark, boiska do gier. Powstanie ścieżka rowerowa w ciągu ulicy W. Sikorskiego. W ramach rewitalizacji oczyszczony zostanie staw miejski i zmieniony kształt niecki wody. Planowana jest również zmiana pomnika papieża Jana Pawła II przy ZSP nr 1.

 

W ramach realizacji kolejnego zadania Przejrzystej Polski - zapewnieniu jawności i przejrzystości finansów publicznych, opracowana została broszura informacyjna pt. "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy". Dla pełnego zrozumienia, czym jest budżet miasta przedstawiamy Państwu jej fragmenty. (Pełna treść broszury znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka www.bip.ostrowmaz.pl ).


 

Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Ten plan finansowy, to równocześnie plan dokonywania wydatków w danym roku i plan mający wpływ - poprzez decyzje o zadłużeniu - na sytuację gminy przez wiele lat. Aby dobrze zrozumieć funkcje budżetu trzeba pamiętać, że:

  • ujęte w budżecie dochody stanowią prognozę;
  • wydatki i rozchody to nieprzekraczalne limity;
  • uchwalając budżet radni decydują nie tylko o tym, jak duże będą wydatki, jak zmieni się zadłużenie, ale dokonują wyboru zadań, które administracja będzie realizować;
  • budżet jest upoważnieniem udzielonym przez Radę Burmistrzowi do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, a nie bezwzględnym nakazem do ich dokonywania;
  • budżet nie obejmuje wszystkich środków, jakimi dysponuje gmina na realizację jej zadań, ani wszystkich wydatków ponoszonych dla wykonania tych zadań.

 

Budżet powstaje w kilku etapach:

  1. oszacowanie dochodów;
  2. zestawienie wydatków niezbędnych do wypełnienia zadań własnych określonych w art. 6 us. 1 ustawy o samorządzie gminnym, oraz zadań zleconych,
  3. przygotowanie zestawienia rozchodów, tzn. spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  4. oszacowanie wysokości niezbędnych wydatków inwestycyjnych;
  5. w przypadku, gdy potrzeby określone w pkt. 2, 3 i 4 przekraczają wysokość środków określonych w pkt. I - określenie wysokości kredytów i pożyczek, czyli przychodów.


Należy pamiętać, że ogólna kwota zadłużenia nie może przekroczyć 60%, a spłata kredytów, pożyczek i odsetek 15% planowanych dochodów danego roku.

 

Za sporządzenie projektu budżetu i przedstawienie go do 15 listopada Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, odpowiedzialny jest Burmistrz. Rada powinna uchwalić budżet do 31 grudnia poprzedzającego rok budżetowy, w uzasadnionych przypadkach później, lecz nie później niż 31 marca roku budżetowego.