Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Z obrad XXVII sesji Rady Miasta

18.11.200500:00

Wysoko oceniono działalność Miejskich Jednostek Oświatowych ...

 

Rada Miasta podczas obrad XXVII sesji przyjęła informację o funkcjonowaniu Miejskich Jednostek Oświatowych (za okres od stycznia do września 2005 roku), wysoko oceniając ich działalność.

 

W roku szkolnym 2005/2006 w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto uczy się łącznie 3.682 dzieci, zatrudnionych jest 239 nauczycieli i 73 pracowników obsługi. Ze środków zagwarantowanych w tegorocznym budżecie 12.106.808 zł na funkcjonowanie jednostek oświatowych w mieście (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja) wydatkowano dotychczas kwotę 9.052.440 zł.
Kolejnym sukcesem są wysokie wyniki tegorocznych egzaminów w szkołach podstawowych i gimnazjach, które podobnie jak w roku ubiegłym, są wyższe niż średnia dla województwa i kraju.
W tegorocznych inwestycjach w zakresie poprawy bazy jednostek oświatowych wykonano dokumentację na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 (kwota 57.340 zł). Zakończono też I etap termomodernizacji budynku ZSP nr 1 przy ul. St. Grota-Roweckiego - wymianę dachu. Ogólny koszt inwestycji to 161 tys. zł., z czego 50% wartości inwestycji (80.800 zł) w formie dofinansowania pokryje Urząd Marszałkowski na wniosek Urzędu Miasta w ramach "Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego" - komponent - Edukacja.
Przywracając teren do stanu poprzedniego po wykonaniu kanału ciepłowniczego, Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrowi Mazowieckiej sfinansował wyłożenie terenu kostką brukową przy głównym wejściu do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz na chodniku wzdłuż budynku. Wykonawcą był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowi Mazowieckiej. Dodatkowo zamontowano barierki ochronne, zabezpieczające bezpośredni dostęp dzieci i młodzieży do ulicy.
Podobnie jak w latach ubiegłych, zrealizowano rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego "Wyprawka szkolna". Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wytypowali 38 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym, dla których zakupiono podręczniki. Na realizację zadania budżet państwa przekazał kwotę 2.643 zł.
Kwotę 30.000 zł z budżetu miasta przeznaczono na zapomogi rzeczowe dla najuboższych uczniów gimnazjów i szkół podstawowych (zakup odzieży i obuwia na okres jesienno-zimowy). Uczniowie, którzy skorzystali z tej formy pomocy wytypowani zostali przez wewnątrzszkolne komisje.
W roku ubiegłym Sejm znowelizował ustawę o systemie oświaty, wprowadzając rozdział 8a o pomocy materialnej dla uczniów. Nałożył on na organ prowadzący obowiązek opracowania i wdrożenia do końca marca br. regulaminów przyznawania pomocy materialnej. Realizując ustawowy obowiązek Rada Miasta uchwałą nr XXII/15/2005 z dnia 22 marca 2005 r. ustaliła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. Zgodnie z regulaminem świadczenia te przyznawane są na wniosek rodziców (opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 316 zł. Przyznanie lub odmowa udzielania pomocy następuje w formie decyzji administracyjnej. Do opiniowania wniosków w przedmiotowej kwestii burmistrz powołuje komisję stypendialną. Pierwsze posiedzenia komisji odbyły się w drugiej połowie czerwca, w których skład weszli dyrektorzy szkół i gimnazjów. Rozpatrzono 599 wniosków, pozytywnie zaopiniowano 510 przyznając: 55 stypendiów po 112 zł, 227 stypendiów po 56 zł, 228 stypendiów po 44,80 zł, 2 osoby otrzymały zasiłek po 200 zł.
Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy burmistrzem a Samodzielnym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, objęci są opieką pielęgniarską. Na ten cel wydatkowano do września 36.484 zł.
W przedszkolach miejskich w okresie wakacyjnym przeprowadzono: remont łazienki w budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 na kwotę 2.794 zł; wymianę podłóg w dwóch klasach M P nr 1 oraz malowanie kuchni (23.945,82 zł); malowanie magazynu żywności oraz wymianę glazury i terakoty w łazience na parterze budynku M P nr 3 (7.557,57 zł).
W lipcu w M P nr 2 zorganizowano półkolonie, w których uczestniczyło 32 dzieci. Miasto przekazało na ten cel 4.683 zł, pozostała część pokryta została z opłat rodziców i środków przedszkola. Awans zawodowy otrzymało 3 nauczycieli przedszkoli, w tym na stopień nauczyciela mianowanego - 2 nauczycieli, na stopień nauczyciela dyplomowanego - 1 nauczycielka.
Liczne remonty przeprowadzono również w budynkach szkół podstawowych: remont pomieszczenia gospodarczego w piwnicy budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 2 na kwotę 3.416 złotych; budowa parkingu przy Sz P nr 2 (2.996,43 zł); remont klasopracowni i przebieralni przy sali gimnastycznej w Sz P nr 2 (2.654,65 zł); malowanie korytarza na pierwszym piętrze budynku Sz P nr 3 (7.769 zł); malowanie ścian oraz ułożenie wykładziny w świetlicy Sz P nr 3 (4.259,29 zł); remont klasopracowni i magazynku pracowni biologiczno-chemicznej w Sz P nr 4 (2.505,60 zł); malowanie świetlicy, sanitariatów i korytarza w budynku Sz P nr 1 (1.073,06 zł). Do 31 sierpnia 2005 r. awans zawodowy uzyskało 25 nauczycieli szkół podstawowych, w tym na stopień nauczyciela kontraktowego -5 nauczycieli, na stopień nauczyciela mianowanego - 7 nauczycieli oraz 13 nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego.
W ramach funduszy remontowych w budynków miejskich gimnazjów wykonano: wymianę podłoża i nową posadzkę w klasopracowni Gimnazjum Publicznego nr 3 na kwotę 7.243,43 zł; malowanie korytarzy w G P nr 1 (1.033,80 zł).
Awans zawodowy uzyskało 19 nauczycieli gimnazjów, w tym na stopień nauczyciela kontraktowego 4 nauczycieli, na stopień nauczyciela mianowanego 6 nauczycieli oraz 9 pedagogów na stopień nauczyciela dyplomowanego.
W szkolnych stołówkach w omawianym okresie wydano łącznie 44.950 obiadów, które miasto dofinansowało w kwocie 73.268,50 zł. kwota dopłaty do jednego posiłku wyniosła 1,63. Dzieci z rodzin najuboższych otrzymują dofinansowanie z Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W miesiącu wrześniu pomoc taką otrzymało 87 dzieci z terenu miasta.
Planowaną w tegorocznym budżecie miasta kwotę 37.500 zł na wypoczynek letni przeznaczono na dopłatę różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży: zimowiska w szkołach podstawowych w okresie ferii zimowych (2.392 zł); wypoczynek uczniów z ZSP nr 1, tzw. "Zielona szkoła" (2.000 zł); wypoczynek uczniów zorganizowany przez parafię pw. Chrystusa Dobrego Pasterza (3.000 zł); wyjazd uczniów na rekolekcje do Gliczarowa zorganizowany przez parafię pw. Opatrzności Bożej (3.000 zł); dofinansowanie kosztów organizacji imprezy z okazji Dnia Dziecka dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 41 w Ostrowi Mazowieckiej (1.000 zł); dofinansowanie kosztów wyjazdu zespołu dziecięcego "Fantazja" na Litwę ze Szkoły Podstawowej nr 3 (4.000 zł); wypoczynek letni harcerzy z Komendy Hufca Ostrów Mazowiecka (3.500 zł); wypoczynek uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 (2.000 zł); dofinansowanie kosztów organizacji półkolonii w Miejskim Przedszkolu nr 2 (4.683 zł); dofinansowanie kosztów organizacji letniej szkoły języka i kultury polskiej organizowanej dla dzieci polskich z Ukrainy i Białorusi (1.500 zł); wypoczynek letni w Mikoszowie organizowany przez Parafię pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (2.500 zł); kolonie w Stegnie organizowane przez PCK Zarząd Rejonowy Ostrów Mazowiecka (2.317 zł); obóz sportowy w Borowicach k. Karpacza ZSP nr 2 (3.000 zł); wycieczkę autokarową dla dzieci organizowaną przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (2.500 zł).

 

Przyjęto również informację o funkcjonowaniu podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta (w okresie od stycznia do września 2005 roku), świadczonej przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" (NZOZ) - fragmenty sprawozdań.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej realizuje świadczenia medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, m.in. w Powiatowej Przychodni Zdrowia przy ul. Okrzei 8. Liczba zadeklarowanych pacjentów wynosi obecnie 18.426 osób.
Przychodnia świadczy usługi przez siedem dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku czynna jest w godzinach od 7.00 do 18.00, w soboty od 8.00 do 12.00, w niedzielę i święta czynny jest w godzinach od 8.00 do 12.00 gabinet zabiegowy, natomiast od 8.00 do 9.00 wykonywane są zlecone zabiegi w domu chorego.
W Przychodni zatrudnionych jest 40 pracowników, w tym: 4 lekarzy w Poradni Ogólnej, 6 lekarzy w Poradni Dziecięcej, 10 pielęgniarek środowiskowo rodzinnych, 9 pielęgniarek w środowisku nauczania i wychowania, 3 pielęgniarki dyplomowane, 1 technik elektroradiologii, 3 rejestratorki medyczne, 4 osoby personelu gospodarczego.
W 2005 roku udzielono ogółem 49.637 porad lekarskich, w tym w Poradni Ogólnej 27.772 porady i 785 wizyt domowych, w Poradni Dziecięcej 21.865 porad i 147 wizyt domowych.
W celu zabezpieczenia dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez całą dobę, SPZZOZ zawarł z MOW NFZ Delegatura w Ostrołęce umowę w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, oraz nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.
Rozbudowano opiekę w Pogotowiu Ratunkowym, podnosząc standard karetek, w tym uruchamiając karetkę reanimacyjną "R" i zwiększając ilość karetek pogotowia w mieście.
W okresie ośmiu miesięcy br. w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielono 7.548 porad, natomiast w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej - 266 porad.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE", z siedzibą przy ul. Radwańskiego 34, świadczy przede wszystkim usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Liczba zadeklarowanych pacjentów wynosi 12.930 osób.
Zakład czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00 (lekarze pracują od 8.00 do 19.00), w soboty w godzinach od 8.00 do 12.00 (lekarze pracują od 8.00 do 12.00)
Na dzień 1 października 2005 r. zatrudnionych było 17 pracowników na etatach, w tym 4 lekarzy, 7 pielęgniarek, higienistka szkolna oraz położna oraz 9 lekarzy na umowę zlecenie.
W 2005 roku wykonano 39.792 porady lekarskie, 600 wizyt domowych u obłożnie chorych pacjentów.
Wykonywane są zabiegi w domu chorego dwa razy dziennie - rano w godzinach 8.30-11.00 oraz po południu 17.00-19.00. Po godz. 18.00, w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba, udzielane są świadczenia w domu chorego. Po godz. 19.00 w dni powszednie i po godz. 12.00 w soboty, udzielana jest pomoc w ramach tzw. Nocnej Pomocy Lekarskiej, na którą ofertę złożył SPZZOZ i dotąd ją realizuje.

 

Uchwałą Rady Miasta w dniu 18 października br. dokonano zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka (uchwalonym w listopadzie 2004 r.), rozszerzając program o nowe zadania inwestycyjne oraz zaktualizowano dane o inwestycjach wcześniej przyjętych do realizacji.

  • Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" (etap I) - oprócz budowy basenu, hali i kortów wprowadzono przebudowę istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny oraz przebudowę Ogródka Jordanowskiego (lata realizacji 2005-2007);
  • W zadaniu wykonywanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka poszerzono zadanie wprowadzając etap drugi - montaż kolejnych 14 kamer (lata realizacji 2005-2006);
  • W zadaniu przebudowa ulicy Broniewskiego wprowadzono dwa etapy roczne (2005-2006) zakładające wykonanie dodatkowego odcinka nawierzchni.

 

Na wszystkie te zadania Urząd Miasta składa wnioski o dofinansowanie w ramach działania 3.3. "Zdegradowane obszary miejskie i poprzemysłowe" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.