Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

XXVIII Sesja Rady Miasta

16.12.200500:00

Przyjęto "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka" ...

 

Uchwałą Rady Miasta w dniu 29 listopada 2005 r. przyjęto "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrów Mazowiecka". Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców miasta Ostrów Mazowiecka oraz osoby przebywające na jego terenie, jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej i organizatorów imprez. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się w Ostrowi Mazowieckiej i określa wymagania w zakresie, m.in:

 • selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 • uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
 • mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
 • rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, usytuowania, częstotliwości i zasad ich usuwania, a także utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • obowiązki właścicieli nieruchomości nieskanalizowanych;
 • miejsce wywozu odpadów komunalnych i ścieków domowych (nieczystości płynnych);
 • obowiązki firm wywozowych;
 • obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
 • wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz wprowadzenia zakazu ich utrzymania na określonych obszarach (lub poszczególnych nieruchomościach);
 • wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i zasad jej przeprowadzania;
 • udzielania zezwoleń na świadczenie usług;
 • odpowiedzialności, kontroli i sankcje z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Pełna treść regulaminu na stronie www.bip.ostrowmaz.pl .


Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek Waldemara Borowego dotyczący przeprowadzenia podczas przyszłorocznych wyborów samorządowych referendum w sprawie wprowadzenia stałej opłaty od wszystkich gospodarstw domowych w naszym mieście za wywóz odpadów stałych. Ponoszenie przez wszystkich równych kosztów wywozu śmieci, pozwoliłoby na likwidację powszechnego zjawiska dzikich wysypisk śmieci w okolicznych lasach czy też podrzucania ich do kontenerów usytuowanych na osiedlach.

 

Uchwalono również Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie naszego miasta. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych i beczkowozów oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych. Przedsiębiorstwem świadczącym tego typu usługi jest Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej, wykonujące swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją Burmistrza Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 1 października 2002 r. znak ITS-7644/3/02.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.