Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Komunikat

31.07.200500:00

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9 października 2005 r.

 

K O M U N I K A T w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

 

  1. W skład obwodowej komisji wyborczej Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka powołuje od 5 do 9 osób. Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby. Z urzędu w skład komisji wchodzi jako jej członek osoba wskazana przez Burmistrza Miasta spośród pracowników samorządowych miasta lub miejskich jednostek organizacyjnych.
  2. Kandydatem do składu obwodowej komisji wyborczej może być osoba mająca prawo wybierania i stale zamieszkuje na obszarze miasta Ostrów Mazowiecka.
  3. Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba mogą zgłosić do każdej komisji po jednym kandydacie.
  4. Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych jest dokonywane na druku, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. /Dz. U. Nr 72, poz. 847/ w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej. Wzór zgłoszenia można uzyskać w Urzędzie Miasta ul. 3 Maja 66 w Biurze Rady Miasta pok. nr 107 i na stronach internetowych www.ostrowmaz.pl . lub www.bip.ostrowmaz.pl .
  5. W zgłoszeniu podaje się: nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia; imię /imiona/ i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz PESEL, kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej; numer obwodu, jego siedzibę oraz nazwę gminy; oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji.
  6. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik lub upoważniona przez niego osoba. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia  pełnomocnika dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik Urzędu Miasta, po okazaniu mu oryginału upoważnienia. 
    Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą w Urzędzie Miasta ul. 3 Maja 66 w Biurze Rady Miasta pok.nr 107 w godz. 8.00 - 16.00 do dnia 9 września 2005r. włącznie.

 

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szymalski