Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Absolutorium jednogłośnie

12.05.200500:00

XXIV sesja Rady Miasta

 

26 marca 2005 r. odbyła się XXIV sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, na której radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok. Jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Mieczysławowi Szymalskiemu.

 


Sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Budżet za 2004 r. zamknął się deficytem w wysokości 2.211.979 zł sfinansowanym pożyczkami i kredytami. Dochody (32.884.313 zł) zrealizowano w 100,9 % i były one wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 11,7 %, w tym podstawowe dochody podatkowe - 16.629.596 zł - 101,6 % planu, wzrost wykonania w stosunku do roku ubiegłego o 16,5 %.
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 1.704.099 zł, co stanowi 10,2 % podstawowych dochodów podatkowych, zaś skutki udzielonych ulg, odroczeń, zastosowanych zwolnień z podatku wyniosły 418.195 zł, co stanowi 2,5 % podstawowych dochodów podatkowych miasta.
Zaległości z tytułu należności podatkowych wyniosły 1.358.013 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 1.301.165 zł, które zmalały o 25,8%, w podatku rolnym 6.535 zł, w podatku leśnym 293 zł. Zaległości te zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 25,2 %.
Wydatki (35.096.292 zł) wykonano w 97,9 %, w tym inwestycyjne w 97,7 %. Ogółem wydatki w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 24,4 %. Wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu wielokrotnie i stanowiły 23,9 % ogólnych wydatków budżetowych.
Na inwestycje przeznaczono w 2004 r. kwotę 8.398.928 zł, w tym m.in.:

 

 • budowa i modernizacja dróg - 3.217.974,06 zł (zadanie zrealizowano ze środków własnych na kwotę 917.974,06 zł oraz 2.300.000 zł z kredytu bankowego): ulice Akacjowa, Warchalskiego, Taczanowskiego, Pasterska, Witosa, Radwańskiego, Biała (od FORTE do Żwirowej), Tamkowa, Wschodnia, Broniewskiego (od ul. Podstoczysko), Sielska (poszerzenie od ul. Prusa), Harusewicza i Kolasińskiego, Przybosia, Baczyńskiego, Prusa (od ul. Sikorskiego do Różańskiej), Zachodnia, Zwycięstwa (od ul. Prusa do Sikorskiego), Cmentarna, Leśna, Traugutta, Wiśniowa, Tysiąclecia, Reymonta, Dąbrowskiej i Świderskich, Cicha, Przyjaźni, Młyńska, Wołodyjowskiego, Piłsudskiego, Wiejska, Książęca, parking przy ul. Pocztowej, przebudowa przejść dla pieszych, chodniki przy ulicach: Widnichowskiej (od Szkolnej) i Warchalskiego;
 • wykup gruntów na kwotę 466.043 zł;
 • objęcie udziałów w spółce Towarzystwo Budownictwa Społecznego na kwotę 200.000 zł;
 • modernizacja ratusza na kwotę 588.445,42 zł (winda dla niepełnosprawnych, wymiana okien, remont sali konferencyjnej, adaptacja poddasza na pomieszczenia biurowe);
 • zakup komputerów i oprogramowania dla Urzędu Miasta na kwotę 68.612,02 zł;
  zakup skokochronu dla Powiatowej Straży Pożarnej na kwotę 22.684 zł;
 • termomodernizacja budynków oświaty: szkoła nr 4 na kwotę 116.600,42 zł z budżetu miasta oraz 188.943 zł z pożyczki WFOŚiGW; szkoła nr 3 - 182.452,66 zł z budżetu miasta oraz 557.348 zł z pożyczki WFOŚiGW; przedszkole nr 3 - 93.324,37 zł z budżetu miasta oraz 122.802 zł z pożyczki WFOŚiGW;
 • zagospodarowanie terenu przedszkola nr 2 - 104.961,04 zł;
 • budowa kolektora sanitarnego ul. Sikorskiego - 552.869 zł;
 • kanalizacja deszczowa na kwotę 1.188.247,45 zł: osiedla Harcerska, Różańska, Pasterska, ulice Wiejska i Książęca
  wykonanie pomnika Księżnej Anny Mazowieckiej oraz zagospodarowanie skweru w parku miejskim na 275.875,24 zł;
 • wykonanie nowych oświetleń ulic na kwotę 150.684,69 zł;
 • monitoring MOSiR - 17.446 zł;
 • centrum kulturalno-sportowe - faza projektów - 201.495,77 zł

 


Rok 2004 zakończono bardzo dobrą kondycją finansową miasta, poziom zadłużenia wyniósł 12,4 % wykonanych dochodów własnych za ubiegły rok. Miasto spłaciło w 2004 r. 768.869 zł rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami. Zadłużenie na lata następne w stosunku do wykazanych dochodów w 2004 r. wynosi 4.082.952 zł z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych miasto uzyskało dochody w kwocie 329.429 zł, które przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.