Dane teleadresowe Urzędu Miasta

09.02.2012

14:04

Anna

URZĄD MIASTA
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66

Centrala 29 679 54 50
Tel. sekretariat 29 679 54 55 lub 56
Fax. 29 679 54 22

e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

czytaj więcej »mehr »????? ?????? »

Aktualności

Z obrad Rady Miasta sesja XXXII i XXXIII

16.06.200600:00

Na XXXII sesji 30 maja br. radni przyjęli trzy uchwały, z których najważniejsza dotyczyła zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

Przedmiotem miejscowego planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, ustalenie sposobu zagospodarowania i zabudowy oraz zasady ochrony walorów środowisko-przyrodniczych i kulturowo-krajobrazowych. Dotychczasowy plan został uchwalony przed dwoma laty i był wówczas jednym z pierwszych w Polsce. Jak poinformował burmistrz M. Szymalski - wiele gmin nie ma go nadal, w Ostrowi jest on już poprawiany zgodnie z uwagami i wnioskami mieszkańców. Dzięki temu miasto będzie mogło rozwijać się szybciej i racjonalnej.
Ze 120 wniosków wniesionych przez mieszkańców, do niektórych zapisów w planie, uwzględniono 86, 14 częściowo, nie uwzględniono 20 ze względu na brak ich zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta. W okresie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu, wpłynęło 26 uwag, z czego 10 rozpatrzono pozytywnie, 3 częściowo, pozostałe zaś będą wymagały zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta. Zgodnie z wnioskami, głównie miejscowych środowisk handlowych, radni zablokowali możliwość budowy w centrum miasta dużych sklepów o powierzchni przekraczającej 400 metrów kwadratowych, oraz ustalili minimalną wysokość zabudowy na trzykondygnacyjną. Dzięki zmianom w planie władze samorządowe miasta będą miały znacznie większy wpływ na zabudowę w centrum miasta. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (które wydaje starostwo powiatowe) wszelkie inwestycje w centrum będą musiały uzyskać opinię burmistrza.
Radni przyjęli również sprawozdania z działalności miejskich spółek, tzn. Zakładu Energetyki Cieplnej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego, podkreślając, zasadność działalności spółek, będących własnością miasta. Usługi tych firm są atrakcyjniejsze cenowo w porównaniu z innymi podmiotami, bardziej dyspozycyjne oraz zdaniem radnych stwarzają dla mieszkańców bezpieczeństwo, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę i ciepło oraz odbiór ścieków czy śmieci. Ponadto stale rozszerzają swoją działalność, co sprawia, że wzrasta zatrudnienie i przybywa nowych usług, jak np. ostatnio komunikacja miejska. Nadrzędnym celem ich działania jest służebność i zaspokajanie potrzeb mieszkańców po możliwie najniższych kosztach.

Na ostatniej przedwakacyjnej sesji 27 czerwca br podjęto uchwałę  w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego miasta, radni przyjęli informację o funkcjonowaniu pomocy społecznej w mieście. Uchwałą rady podzielono miasto na trzy okręgi wyborcze, w których podczas jesiennych wyborów samorządowych wybierać będziemy po siedmiu przedstawicieli do Rady Miasta. Trzy nowe ulice w mieście otrzymały nazwy: Gajowa - o długości 150 metrów i rozpoczynająca się na 850 metrze ulicy Leśnej (biegnącą w kierunku południowo-wschodnim); Ptasia – stanowiąca przedłużenie istniejącej ulicy Ptasiej, na odcinku 180 metrów pomiędzy ulicą Sadową a Lubiejewską oraz ulica Jana Najmoły – rozpoczynająca się na 610 metrze ulicy Lubiejewskiej, biegnąca w kierunku wschodnim o długości 145 metrów.